cross
loupe
cross
arrow-left
cross
Contacta con nosotros
geoloc Localiza tu óptica Pedir citaPedircita Pedir cita

Concurs disseny nadalenc

BASES DEL CONCURS

Aquest concurs està organitzat per les entitats següents: ALAIN AFFLELOU ESPAÑA, S.A.U., ALAIN AFFLELOU ÓPTICO, S.A.U., ambdues amb domicili al passeig de la Castellana, núm. 89, planta 11a, 28046, Madrid; ARKANIA VISION S.L.S., amb domicili a av. del Baix Llobregat, s/n, local comercial 1.46, 8940, Cornellà de Llobregat; BOJA VILAFRANCA, S.L., amb domicili a c/ de la Font, 10, 8720, Vilafranca del Penedès; FAQD 2015, S.L., amb domicili a c/ Santa Esperança, 16, 8401, Granollers; GALA YUDYR, S.L., amb domicili a Travessera de Gràcia, 92, 8006, Barcelona; TERRAOPTIC 2013, S.L., amb domicili a c/ Sant Pere, 15, 8221, Terrassa; VINIONABI, S.L.U., amb domicili a av. Cornellà, 60, 8950, Esplugues de Llobregat; VICVISION, S.L., amb domicili a Rambla Just Oliveras, 55-57, 8901, l’Hospitalet de Llobregat, i MERCHIMU, S.L., av. Catalunya, 51 A, baixos, 8290, Cerdanyola del Vallès (d’ara endavant "les societats organitzadores").

Participar en la promoció suposa la plena acceptació de les bases que la regeixen. Podran participar en aquest concurs totes aquelles persones residents a Espanya, menors d’edat en la data d’inici de la promoció, que acoloreixin les ulleres d’aquest imprès i presentin el formulari de participació amb les dades personals del seu tutor legal (nom, cognoms, data de naixement, adreça postal i correu electrònic) a les òptiques adherides a la promoció i detallades al full de mà del concurs. El participant es compromet a emplenar el formulari d’inscripció de bona fe. Les inscripcions inexactes o incompletes es consideraran nul·les.

El premi al qual opten els participants consisteix en 1 ulleres de sol de nen de la col·lecció ALAIN AFFLELOU sense graduació i sense tractament en cada òptica adherida al concurs. 

Els participants podran lliurar el seu dibuix fins al dia 6/01/2017 a l’òptica més propera adherida al sorteig. El dia 8/01/2018, el jurat d’ALAIN AFFLELOU escollirà el guanyador de cada òptica sobre la base d’un criteri d’originalitat, innovació i precisió, i es posarà en contacte amb ells en un termini de 10 dies per missatge de text. Els premis sortejats no es podran bescanviar pel seu valor en metàl·lic, ni totalment ni parcialment. 

Els guanyadors acudiran a l’òptica en la qual hagin participat en el concurs i, amb acreditació prèvia de la seva identitat, podran triar de regal les seves ulleres de sol de nen de la COL·LECCIÓ ALAIN AFFLELOU sense graduació i sense tractament.

Els participants en aquest sorteig declaren que les dades proporcionades són veraces. En el cas que siguin falses, les societats organitzadores es reserven el dret d’anul·lació del premi.

Les societats organitzadores es reserven el dret de cancel·lar el sorteig en qualsevol moment per causa de força major. 

Les societats organitzadores es reserven el dret a fer modificacions, o a afegir-hi annexos successius, sobre la mecànica i els premis, sempre que estiguin justificades o no perjudiquin els participants i se’ls comuniquin degudament. 

Les societats organitzadores no es responsabilitzen: 

• De l’ús del premi que el guanyador pugui fer. 

• Dels serveis que terceres empreses hagin de prestar amb motiu d’aquest sorteig. 

• De les fallades o incidències en els sistemes de telecomunicacions que impedeixin accedir o bé operar amb normalitat en les xarxes socials de participació. 

• Del funcionament de Facebook o Twitter. Així mateix, tampoc són responsables de la política de privacitat d’aquestes xarxes socials, ni tampoc dels seus termes i condicions de registre, protecció de dades personals i propietat intel·lectual. Es recomana als usuaris, abans de facilitar cap dada en aquestes xarxes socials, que en llegeixin amb deteniment els termes i les condicions generals. 

• Dels errors, les interrupcions, els defectes, la tardança d’operacions o transmissions, el robatori, la destrucció, l’accés no autoritzat o les alteracions en la inscripció en el sorteig, o per qualsevol mal funcionament, mala transmissió o error en rebre qualsevol informació d’ALAIN AFFLELOU, així com pels errors tècnics de trànsit, fallada o congestió en la connexió a Internet. 

• Les societats organitzadores queden exemptes de qualsevol responsabilitat directa o indirecta respecte al contingut, el terme, les condicions d’aquestes bases, així com de l’execució del sorteig i el lliurament de premis.

• En virtut del que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, en matèria de protecció de dades, els informem que la participació en el sorteig implica que les dades que ens puguin arribar a proporcionar els participants formaran part de fitxers titularitat de les societats organitzadores amb la finalitat de gestionar aquest sorteig i enviar comunicacions publicitàries i/o promocionals. 

• Els participants podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació comunicant-ho per escrit, juntament amb una còpia del DNI, a les adreces de les societats organitzadores indicades més amunt.

• En la petició cal adjuntar la informació següent: nom, cognoms i fotocòpia del DNI, domicili a efectes de notificacions, dret que es vol sol·licitar i contingut de la petició. 

• Les bases d’aquesta participació s’interpretaran i aplicaran d’acord amb la legislació espanyola. Així mateix, per a totes les controvèrsies o els dubtes que es puguin derivar de la interpretació d’aquest document, les societats organitzadores i els participants se sotmeten a la jurisdicció i el fur dels jutjats i tribunals de Madrid capital, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pugui correspondre. 

• La participació en el sorteig implica necessàriament l’acceptació d’aquests bases i del criteri interpretatiu de les societats organitzadores. L’incompliment d’alguna de les bases donarà lloc a l’exclusió de l’usuari d’aquest sorteig.

• En el cas que hi hagi dubtes o discrepàncies en la interpretació d’aquestes bases prevaldrà el criteri de les societats organitzadores. Les bases estaran disponibles durant el període que estigui vigent el sorteig a la pàgina web www.afflelou.es/concurs-disseny-nadalenc.